آقای دکتر امیر سلطانی محمدی

دکتر امیر سلطانی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی

آقای دکتر امیر سلطانی محمدی

Dr. Amir Soltani

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر سلطانی محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز اسفند 1396