خانم آلینا عبدالهی

خانم آلینا عبدالهی

Alina Abdolahi

کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشجوی دوره دکترای پزشکی-مولکولی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آلینا عبدالهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیر دانشجوییمجله علوم پزشکی زانکو