آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی

دکتر علی حاجی غلام سریزدی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی

Dr. Ali Hajgholamsaryazdi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی حاجی غلام سریزدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌، تهران آذر 1396