آقای دکتر هرمز اسدی کوه آباد

دکتر هرمز اسدی کوه آباد

آقای دکتر هرمز اسدی کوه آباد

Dr. Hormoz Asadi Kouh Abad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هرمز اسدی کوه آباد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه تازه های حقوقی