خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

مهندس نازیلا ادب آوازه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

Nazila Adabavazeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس نازیلا ادب آوازه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، اصفهان اسفند 1397
دبیر اجرایی هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب -دانشگاه اراک، اراک بهمن 1396