آقای دکتر مسعود ایرامنش

دکتر مسعود ایرامنش رئیس پژوهشکده مواد و انرژی

آقای دکتر مسعود ایرامنش

رئیس پژوهشکده مواد و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.