آقای دکتر رضا منصوری

دکتر رضا منصوری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر رضا منصوری

Dr. Reza Mansouri

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله پژوهش فیزیک ایران