آقای دکتر کیوان آقا بابایی سامانی

دکتر کیوان آقا بابایی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر کیوان آقا بابایی سامانی

Dr. Keyvan Agha Babaei Samani

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیوان آقا بابایی سامانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله پژوهش فیزیک ایران