آقای دکتر احمد شعبانی فرد

دکتر احمد شعبانی فرد نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران

آقای دکتر احمد شعبانی فرد

Dr. Ahmad Shabani

نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد شعبانی فرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی ، دی 1348