آقای دکتر محمدرضا آیت الهی

دکتر محمدرضا آیت الهی عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران

آقای دکتر محمدرضا آیت الهی

Dr. Mohammadreza Ayatolahi

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا آیت الهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران اسفند 1396