آقای دکتر جواد کریمی خضراء

دکتر جواد کریمی خضراء

آقای دکتر جواد کریمی خضراء

Dr. Javad Jarimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد کریمی خضراء در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران اسفند 1396
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک گروه ناب-انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران دی 1389