آقای مصطفی اویسی

مصطفی اویسی

آقای مصطفی اویسی

Mostafa Ovesi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مصطفی اویسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- تالار امام خمینی اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینواChenepodium quinoa Willdتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
3 پیش بینی رویش علف هرزخاک شیر Descurania sophiaوسلمه تره Chenopodium albumبامدل های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
4 تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف های هرز وعملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
5 مدل سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه سازی برنامه Germin در پیش بینی الگوی سبزشدن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
6 مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifoliusو R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شرایط رطوبتی خاک در طی چینه سرمائی بر پاسخ جوانه زنی بذور سلمک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 ارتباط بین بانک بذر و رویش گیاهچه علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum)و هفت بند (Polygonum avicular)در نواحی مختلف مزرعه گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 ارزیابی قدرت رقابتی گندم (.Triticum aestivum L) در مقابل علف هرز بروموس (.Bromus japonicas Thunb) در منطقه سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی چند رقم گندم بر جوانه زنی کلزا در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 بررسی امکان استفاده از دزهای کاهش یافته علفکش ایمازتاپیر در مدیریت علفهای هرزلوبیا قرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
6 بررسی بازیابی، زنده مانی و جوانه زنی بذور سس و ترشک پس از عبور از دستگاه گوارش گوسفند (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت سیب زمینی بر میزان خسارت گل جالیز مصری (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
8 بررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بررسی توان آللوپاتی عصاره 3 رقم گندم بر مولفه های جوانه زنی علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی فلور و توزیع مکانی علف های هرز در جنگل کاری ارتفاعات شمال کرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 بررسی کارایی علف کش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل در کنترل اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) در گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 بررسی مدل رویش توده های مختلف علف هرز جودره در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 بررسی و مقایسه اثر رقابتی اکوتیپ های علف هرز جودره (.Hordeum spontanum Koch) در کاهش عملکرد گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 برهمکنش دز علف کش ایمازتاپیر در کنترل علفهای هرز و عملکرد ارقام لوبیا (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
15 بهینه سازی دزعلف کشهای مزوسولفورون و کلودینافوپ پروپارژیل جهت کنترل علف هرز چچم چندساله (LoliumperenneL درشرایط رقابت و عدم رقابت با گندم (Triticumasetivum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 بهینه سازی مصرف علف کش در راستای اهداف کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 پیش بینی الگوی رویش علف های هرز خاکشیر Descurainia sophia کیسه کشیش Capsella bursa و خاکشیر تلخ Erysimum crassicaule در مزرعه ی گندم و کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 پیش بینی دماهای کاردینال رویش ریزوم های علف هرز روغن واش(potamogeton nodosus) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
20 پیش بینی رویش علف هرزخاک شیرDescurania Sophia درکشت های جو، گندم و چغندرقند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 تاثیر آللوپاتی در گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
22 تاثیر دز کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر برروی علف هرز تاج خروس و سلمه تره در کشت خالص و مخلوط ارقام لوبیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
23 تأثیر زمان های مختلف شخم بر الگوی رویش قیاق بذری و ریزومی در بقای گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
24 چگونگی تغییرات جوانه زنی جمعیت های مختلف بذر تاتوره در طول دوره زمستان گذرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
25 رابطه تعداد نمونه برداری برای پیش بینی میانگین بانک بذرو جمعیت علف های هرزدرنمونه برداری به روشهای تصادفی قطری و سیستماتیک درگیاه ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 فتوکنترل علف های هرزابزاری مناسب برای کنترل علفهای هرزفتوبلاستیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران