آقای دکتر سیدجواد عمادی

دکتر سیدجواد عمادی

آقای دکتر سیدجواد عمادی

Dr. Seyed Javad Emadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدجواد عمادی در مجلات و ژورنالها