آقای دکتر علیرضا بهشتی

دکتر علیرضا بهشتی استادیار دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر علیرضا بهشتی

Dr. Alireza Beheshti

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا بهشتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غلظت و مدت زمان مواجهه با ذرات دود سیگار در ماشین در شرایط مختلف از تهویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
2 تجزیه و تحلیل داده ها در آزمایش های کشت مخلوط با تجزیه واریانس دو متغیره و مقایسه میانگین ها و رسم منحنی ها از طریق محورهای اریب (دریافت مقاله) به زراعی نهال و بذر دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای سورگوم علوفه ای (Sorghum Bicolor (L) Moench) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 افزایش سختی و میرایی عضو حلقوی جهت شکل پذیر نمودن مهاربندهای هم محور در بارهای متنوع لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
3 افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور با استفاده از کنترل کننده محوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
4 بررسی تاثیر کود و وجین علف های هرز بر تولید بذر یونجه همدانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 بررسی تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor(L.)Moench) تحت شرایط تنش رطوبتی و نرمال در مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
7 مطالعه افزایش ظرفیت باربری عضوحلقوی شکل پذیر درمهاربندهای هم مرکز (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
8 نقش سفیر در پهنه ادب پارسی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی