آقای دکتر سیدمحمد علی ایازی

دکتر سیدمحمد علی ایازی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

آقای دکتر سیدمحمد علی ایازی

Dr. Seyed Mohamad Ali Ayazi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمد علی ایازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم