آقای دکتر سید عباس موسوی زاده

دکتر سید عباس موسوی زاده وریس پانل حقوق شهر و شهروندی دومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

آقای دکتر سید عباس موسوی زاده

Dr. Seyedabas Mosavizadeh

وریس پانل حقوق شهر و شهروندی دومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید عباس موسوی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395