آقای دکتر Adriano Ricci

دکتر Adriano Ricci

آقای دکتر Adriano Ricci

Dr. Adriano Ricci

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Adriano Ricci در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمجله ایتالیایی علوم و مهندسی