آقای دکتر محسن پور عبادالهان کویج

دکتر محسن پور عبادالهان کویج دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

آقای دکتر محسن پور عبادالهان کویج

Dr. Mohsen Ebadalahan kavij

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن پور عبادالهان کویج در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد