آقای دکتر صباح قنبری

دکتر صباح قنبری سردبیر نشریه

آقای دکتر صباح قنبری

Dr. Sabah Ghanbari

سردبیر نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صباح قنبری در مجلات و ژورنالها