آقای دکتر داوود کرمی

دکتر داوود کرمی سردبیر نشریه و استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آقای دکتر داوود کرمی

Dr. Davood Karami

سردبیر نشریه و استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داوود کرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مطالعات حقوق