آقای دکتر احسان پهلوانی فرد

دکتر احسان پهلوانی فرد

آقای دکتر احسان پهلوانی فرد

Dr. Ehsan Pahlevani fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احسان پهلوانی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات حقوق