آقای دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی عضو هئیت علمی دانشگاه

آقای دکتر محمد احمدی

Dr. Mohammad Ahmadi

عضو هئیت علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی