آقای دکتر علی پور دریایی

دکتر علی پور دریایی عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان

آقای دکتر علی پور دریایی

Dr. Ali Poor daryayee

عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پور دریایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه اورمزد