آقای مهندس احمد استادباقر

مهندس احمد استادباقر عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای مهندس احمد استادباقر

Ahmad Ostadbagher

عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس احمد استادباقر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف)، تهران اردیبهشت 1397