آقای دکتر حسین ملکی نژاد

دکتر حسین ملکی نژاد

آقای دکتر حسین ملکی نژاد

Dr. Hosein Malekinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین ملکی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397