آقای دکتر عبدالحمید انصاری

دکتر عبدالحمید انصاری

آقای دکتر عبدالحمید انصاری

Dr. Abdolhamid Ansari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالحمید انصاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397