آقای دکتر محمدامین اسدی

دکتر محمدامین اسدی

آقای دکتر محمدامین اسدی

Dr. Mohammadamin Asadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدامین اسدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397