آقای ساسان علینیایی فرد

ساسان علینیایی فرد سردبیر , استادیار فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی گروه باغبانی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

آقای ساسان علینیایی فرد

Sasan Aliniaeifard

سردبیر , استادیار فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی گروه باغبانی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.