آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر ابراهیم بیگ زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده

Dr. Ibrahim Beig Zadeh

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری
هیات تحریریهدوفصلنامه فقه و حقوق خانواده