آقای دکتر خسرو قبادی

دکتر خسرو قبادی

آقای دکتر خسرو قبادی

Dr. Khosrow Ghobadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خسرو قبادی در مجلات و ژورنالها