خانم دکتر افسانه کارمستاجی

دکتر افسانه کارمستاجی ریاست -مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خانم دکتر افسانه کارمستاجی

Dr. Afsane Karmostaji

ریاست -مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر افسانه کارمستاجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله الکترونیکی بین المللی پزشکی