آقای ابراهیم افتخار

ابراهیم افتخار گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

آقای ابراهیم افتخار

Ebrahim Eftekhar

گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.