آقای علی برهان زهی

علی برهان زهی

آقای علی برهان زهی

Ali Borhan Zehi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی برهان زهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری
کارشناس نشریهدوفصلنامه آموزه های فقه مدنی
کارشناس نشریهدوفصلنامه آموزه های قرآنی