آقای حنیف حاجی آقایی

حنیف حاجی آقایی معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن

آقای حنیف حاجی آقایی

Hanif Hajiaghaii

معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حنیف حاجی آقایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شفق تنکابن، مازندران-تنکابن آذر 1393