آقای دکتر رحمت امینی

دکتر رحمت امینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران

آقای دکتر رحمت امینی

Dr. Rahmat Amini

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحمت امینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ