آقای جان‌اله کریمی مطهر

جان‌اله کریمی مطهر مدیر مسئول

آقای جان‌اله کریمی مطهر

Janollah Karimi motahar

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جان‌اله کریمی مطهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهشنامه زبان و ادبیات روسی
هیات تحریریهپژوهشنامه زبان و ادبیات روسی