آقای دکتر حسین گنجی دوست

دکتر حسین گنجی دوست ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حسین گنجی دوست

Dr. Hossein Ganji Doost

، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین گنجی دوست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه حمل و نقل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 1
2 اثر پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی برآبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
3 اثر کاربردپلیمرهای طبیعی و تولیدی بر سرعت دانه سازی در سامانهUASB (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 1
4 استفاده ازشمارش ذرات دربهینه سازی بهره برداری ازواحدهای تصفیه آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
5 امکان سنجی قابلیت بتن پوشش داده شده توسط نانوذرات TiO2 درحذف فنل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
6 بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی: جزیره کیش) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
7 بررسی استفاده از مواد معدنی و الکتروسنتیک چرخشی در افزایش مقاومت فشاری بتن و تاثیر آن در تثبیت و جامدسازی سرب، روی و آرسنیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
8 بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه خانه آب در ساخت اجر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
9 بررسی پتانسیل کرم های توبیفکس در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
10 بررسی تاثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیترویفیکاسیون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
11 بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs)در راکتور لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 6
12 بررسی سینتیک حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانوذرات آهن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
13 بررسی قابلیت روش اولتراسونیک در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 79
14 بررسی قابلیت گیاه پالایی در حذف سولفات از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
15 بررسی کارایی سیستم دیسک های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
16 بررسی کاهش غلظت متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعیین تغییرات ناشی از شرایط واکنش در تشکیل محصولات جانبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
17 بررسی مکانیسم های حذف در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم MBBR (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
18 بهینه سازی پارامترهای وابسته به الکترود در تصفیه ی آلاینده ی رنگزا به روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
19 بهینه سازی تولید کربن فعال از پوست بادام در جذب آلایندههای محلول نفتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
20 تاثیر پیش تصفیه ی ازن زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده معلق در تصفیه ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه ی آن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
21 تصفیه آبهای شرب آلوده به نیترات با استفاده از دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک در بیوفیلتر هیدروژنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
22 تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
23 تصفیه فاضلاب حاوی اسید اورانژ 7 با فرایند ازن زنی و تعیین مشتقات میانی تولیدی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
24 تعیین میزان بهینه پارامترهای مؤثر در حذف رنگزاهای راکتیو توسط واکنش های فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 تثبیت شده بر بستر بتن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
25 حذف اکسی تتراسایکلین توسط نانو ذرات آهن در فرایند فتواکسید اسیون و بهینه سازی حضور یون های رقیب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
26 حذف نفت خام از خاک با استفاد ه از روش الکتروکینتیک بهبود یافته با سورفکتنت ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
27 حذف نیترات توسط فرایند گیاه پالایی در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
28 حذف هیدروکربن های نفتی از پساب پالایشگاه نفت با استفاده از جاذب های طبیعی بررسی سینتیک و ایزوترم جذب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
29 حذف هیدروکربنهای نفتی از آب های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 1
30 حذف هیدروکربنهای نفتی از آب های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 1
31 شبیه سازی تراز سطح آب و دمای مخزن سد سپیدرود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
32 کارائی کیتوزان وپلی آکریل آمیددرافزایش سرعت تشکیل گرانول درراکتور UASB (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
33 کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین کادمیم موجود در محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
34 کارایی سیستم USBF درحذف نیتروژن و تعیین شرایط بهینه ی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 3
35 کارایی نانو اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی بستر بتنی در حذف رنگزای AB113 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
36 مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 2
37 مقایسه کارایی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
38 مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در سیستم SBR با هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقا کارایی برکه های تثبیت فاضلاب از طریق بهبود پارامترهای هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 استفاده از ضایعات پلاستیک 1 PET در مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
3 استفاده از گیاه نی در تصفیه تکمیلی فاضلاب کشتارگاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
4 استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب درساختار بتن (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در جهت بهبود خاک کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب به عنوان جاذب و همچنین در ساخت مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی اثر پلیمر در تسریع گرانول سازی هوازی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
9 بررسی اثرات آلودگی صوتی بر کم شنوایی مردم تهران ( مطالعه موردی 60 بیمار ) (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
10 بررسی استفاده از گیاه فرانکینیا در محیط وتلندی جهت کاهش شوری فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
11 بررسی تاثیر غلظت TPH و چگونگی برهم کنش میان مواد هوموسی و دانه بندی بستر بر روند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی به روش استخراج با امواج ماکروویو (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی تاثیر غلظت TPH و چگونگی برهم کنش میان مواد هوموسی و دانه بندی بستر بر روند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی به روش استخراج با امواج ماکروویو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی تاثیر مواد هیومیک استخراج شده از خاک جنگل های اطراف ساری بر قابلیت دسترسی بیولوژیکی آنتراسین در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاوی ترکیبات فنل، هیدروکینون و پیروگالول در راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی تولید انرژی در حذف فنل با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 بررسی دیدگاه زیست محیطی قرآن واسلام درباره جایگاه آب (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
17 بررسی راندمان حذف فنل از فاضلاب با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
18 بررسی روش‌های مختلف شوری زدائی آب دریا و انتخاب بهترین روش از میان آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 بررسی شرایط بهینه فعالیت فتوکاتالیستی دوپنت 0.53 % Zn - TiO2 در حذف رنگزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
20 بررسی قابلیت جاذب های طبیعی در حذف فلزات سنگین مس و سرب (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
21 بررسی قابلیت نانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال در حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محلول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
22 بررسی کارائی پلیمر طبیعی کیتوزان در بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی کارایی سیستم دیسکهای بیولوژیکی چرخان (RBC) در حذف آنیلین با افزایش سطح مخصوص دیسکها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی گیاه مناسب برای پالایش نیترات از آب (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی میزان تجمع نیتریت با استفاده از تزریق نیتریفایرهای غنی شده در راکتور جریان جانبی به راکتور اصلی در نیتریفیکاسیون جزیی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی و مقایسه روش های مختلف حذف فلزات سنگین با تاکید بر روش های نوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بهینه سازی دانسیته جریان الکتریکی در تصفیه رنگزای اسید قرمز 14 توسط سیستم انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 بهینه سازی دو پارامتر فاصله بین الکترود و هدایت الکتریکی محلول در تصفیه آلاینده رنگزا به روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
29 پاکسازی مناطق آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از فن آوری نوین الکتروکینتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
30 پالایش خاک آلوده به سیانید کارخانه فرآوری طلای تکاب به روش الکتروکینتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 پیش¬بینی غلظت مونوکسیدکربن در شمال شهر تهران با استفاده از روش آنالیز مولفه اصلی و رگرسیون خطی چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 تاثیر ازن زنی بر خواص مکانیکی خاکهای ماسهای آلوده به شیرابه کمپوست (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 تاثیر پارامترهای مختلف بر تولید (PHAs) با استفاده از لجن فعال (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
34 تاثیر خاک اره و پوسته شلتوک برنج در میزان حذف مس از آبهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
35 تاثیر مناطق کم انتشار در کاهش آلودگی هوای شهری در کشورهای اروپایی و استفاده از آن در شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 تاثیر میزان شوینده بر نفوذ پذیری خاکهای آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
37 تبیین نکات ایمنی و زیست محیطی بتن پاشی در تونلها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
38 تجزیه فتوکاتالیستی فنل بوسیله نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر بستر بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تجزیه و تحلیل سیر زمانی غلظت آلایندههای هوای موجود در هوای شهر تهران و ارائه راهکارهای مدیریتی مطالعه موردی ایستگاه بهاران منطقه17 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل پارامتریک و امکان سنجی مدلسازی توده های گرد و غبار از طریق داده های سنجنده MODIS، مطالعه موردی: استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 تسریع در راه اندازی و بهینه سازی راکتور UASB در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
42 تصفیه آب آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تصفیه آب و پساب آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش فتوکاتالیستی خورشیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
44 تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی غوطه ور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
45 تصفیه فاضلاب پتروشیمی و بررسی کارآیی آن در حذف اکریلونیتریل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
46 تصفیه فاضلاب توسط گرانولهای هوازی در سیستم SBAR (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات حلقوی آمینی با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
48 تصفیه فاضلاب حاوی فنل با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی نانو فیلم TiO2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
49 تصفیه فاضلاب حاوی نفتالین با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شدهبر روی کربن فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
50 تعیین اثرPH ونوع پوشش دهی بهینه در حذف رنگ اسیدی AB113 به روش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
51 تعیین سیستم بهینه تصفیه فاضلاب در مناطق گرم و خشک بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
52 تعیین سینتیک فرایند فتوکاتالیستی حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلولهای آبی توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
53 تعیین سینتیکفرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 پوششداده شده بر سطح بتن برای تصفیه فاضلاب سنتزی حاوی فنل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تعیین عوامل مؤثر بر کمپوست مخلوط زباله و لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
55 تعیین مکانیسم تصفیه در راکتور بیو فیلمی با بستر متحرک (MBBR ) جهت تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
56 جامدسازی و تثبیت خاک آلوده به فلزات سنگین با هدف کاهش آب شویی آلاینده ها به منابع آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 جامدسازی وتثبیت خاک آلوده به فلزات سنگین توسط سیمان پرتلند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 جداسازی باکتری بومی از خاک آلوده پالایشگاه نفت تهران با توانایی حذف گازوئیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی ها میکروارگانیزم بومی خاک با توانایی حذف حذف گازوئیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
60 جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی های میکروارگانیزم بومی خاک با توانایی حذف گازوئیل (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
61 حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین به عنوان یک آلاینده نوظهور با استفاده از کربن فعال (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
62 حذف RB5 توسط واکنشهای فتوکاتالیستی جهت استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
63 حذف رنگزای آزو یی اسید اورانژ 7توسط فرایند ازن زنی /فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 حذف رنگزای اسید قرمز 14 از محلولهای آبی توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین( Tio(2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
65 حذف سولفات از آب با استفاده از شلتوک اصلاح شده به عنوان جاذب کم هزینه: سینتیک و ایزوترم جذب (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
66 حذف سیانید از رسوبات سد باطله بهوسیله فنآوری الکتروسینتیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
67 حذف فتوکاتالیستی رنگزای اسید قرمز 14 به وسیله نانو ذرات TiO2 و UVA LED (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
68 حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر در محیط آبی به کمک اکسیداسیون شیمیایی با واکنش فنتون (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
69 روشهای بهبود کیفیت پساب خروجی برکه های تثبیت جهت بازچرخانی و استفاده مجدد آن در صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
70 سیستم های اتوماتیک تشخیص ریزش‌های نفتی از طریق تصاویر SAR (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
71 شبیه سازی عددی دو بعدی لایه بندی حرارت و شوری در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
72 شوری زدائی فاضلاب به روش گیاه پالایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 فرایندهای غشایی درحذف رنگ از پساب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
74 کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
75 کاربرد پلیمر های طبیعی و مصنوعی در تصفیه آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 کاربرد تکنولوژیPRB در رفع آلودگی از سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 کاربرد گرانولهای هوازی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
78 کاربرد نانو فناوری در تصفیه پساب دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 کاربرد نانو لوله های کربن در حذف طعم و بو ازآب آشامیدنی و گندزدایی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
80 کاهش حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب به روش امواج اولتراسونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 گیاه پالایی، ریزوفیلتراسیون و حذف نیترات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
82 مخاطرات تری هالومتانها در منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
83 مروری بر انواع انواع روسازیهای نفوذپذیر و عوامل موثر بر بهبود کیفیت رواناب شهری بوسیله روسازی های نفوذپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
84 مقایسه تصفیه فاضلاب حاوی فرمالدئید در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک(MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی(SBR ) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
85 مقایسه حذف سرب توسط پوشال گندم و زایدات برگ چای از ابهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
86 مقایسه حذف فسفر توسط گیاه نی و بامبو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
87 مقایسه راندمان حذف برای شرایط بارگذاری ناپیوسته و پیوسته در راکتور MBBR به همراه مدل سازی بیولوژیکی فرایند (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
88 مقایسه روش های بهبود راندمان هیدرولیکی برکه های تثبیت فاضلاب جهت ارتقاء کیفیت پساب خروجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 مقایسه روش هوادهی با اختاط دستی در فرایند کودسازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
90 مقایسه سیستمهای MBBR و SBR جهت استفاده مجدد از فاضلابهای شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
91 مقایسه عملکرد RBC متداول با RBC بیودرام در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 مقایسه عملکرد سیستمهای RBC و MBBR در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
93 مقایسه عملکرد سیستمهای بیودرام گردان و MBBR در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
94 مقایسه فرایندهای تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده و راکتور ناپیوسته متوالی BR با استفاده از نرم افزار IRAN WTP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
95 مواد آلی فرار و آلودگی هوا در محیطهای بسته (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
96 نقش پلیمرها در سرعت دهی به تشکیل گرانول در راکتور UASB (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
97 نقش تولید پلیمر PHA درکاهش حجم لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
98 نقش صنایع در آلودگی تالاب حفاظت شده سیاه کشیم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
99 نقش عامل حجیم کننده و مواد مغذی در زیست سالم سازی خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط