آقای دکتر ناصر شهلایی

دکتر ناصر شهلایی

آقای دکتر ناصر شهلایی

Dr. Naser Shahlaee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر شهلایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات منابع انسانی