خانم پروین عزیز زاده

پروین عزیز زاده مدیر اجرایی

خانم پروین عزیز زاده

Parvin

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروین عزیز زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییپژوهشنامه زبان و ادبیات روسی