آقای بهادر بردشیری

بهادر بردشیری استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

آقای بهادر بردشیری

Bahador Bordshiri

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهادر بردشیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار انگلیسیفصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی