آقای دکتر تهمورث بشیریه

دکتر تهمورث بشیریه استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

آقای دکتر تهمورث بشیریه

Dr. Tahmores Bashirie

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.