آقای دکتر محمد عطایی

دکتر محمد عطایی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

آقای دکتر محمد عطایی

Dr. Mohamad Ataei

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد عطایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت توسعه و تحول

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد عطایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین آبان 1397