خانم انسیه ابراهیم پور

انسیه ابراهیم پور Petroleum University of Technology

خانم انسیه ابراهیم پور

Ensieh Ebrahimpour

Petroleum University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم انسیه ابراهیم پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز