آقای حجة الاسلام سیدمصباح عاملی

حجة الاسلام سیدمصباح عاملی

آقای حجة الاسلام سیدمصباح عاملی

Seyed Mesbah Ameli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام سیدمصباح عاملی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی