آقای حمید محمودی

حمید محمودی ویراستار نگلیسی

آقای حمید محمودی

Hamid Mahmoudi

ویراستار نگلیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمید محمودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار انگليسيدوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه درخت نخل در ارتقای کیفیت های بصری و آسایش اقلیمی پیاده راه های ساحلی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
2 نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده راه های ساحلی، مطالعه موردی: پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کاربرد بلند مدت کودهای شیمیایی نیتروژنه در زراعت گندم دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 اثرات کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و تلقیح ریزوبیوم در رشد نخود دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
3 ارزیابی کارایی تثبیت بیولوژیکی ازت نخود، رقم ILC-482 در همزیستی با چند سویه مزوریزوبیوم در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
4 استخراج خط ساحلی بخشی ازجزیره قشم بااستفاده ازالگوریتم تشخیص لبه (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
5 بررسی اثر کود حیوانی تلقیح بذر با ازتوباکتر و مصرف کود اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی سازگاری و همزیستی سوشهای مقاوم به خشکی ریزوبیوم با نخود (رقم پیروز) درشرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 بررسی عکس العمل ریزوبیوم سیسری (Rhizobium Ciceri) و نخود (Cicer arietinum) به کودهای نیتروژنی و فسفری در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی نقش گذشت زمان در مربوط بودن اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی نقش گذشت زمان در معیارهای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
10 دو شیوه جدید انتخاب ویژگی وابسته به کلاس و کاربرد آنها در تشخیص ارقام دستنویس فارسی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 نقش حکمت و عرفان در رشد و شکوفایی دین و مذهب از دیدگاه تصوف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
12 نقش کودهای دامی و بیولوژیک ازتوباکتر و زمان مصرف کود شیمیایی نیتروژنی بر رشدگندمدیم ( رقم آذر ) 2 در منطقه مراغه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
13 نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده راه های ساحلی، نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری