آقای دکتر یعقوب حامدی

دکتر یعقوب حامدی دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

آقای دکتر یعقوب حامدی

Dr. Yaghoub Hamedi

دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یعقوب حامدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پزشکی هرمزگان