آقای سید سعید مظلومی محمود آباد

سید سعید مظلومی محمود آباد سردبیر و مدیر مسئول

آقای سید سعید مظلومی محمود آباد

Seyed saeed Mazlomi mahmodabad

سردبیر و مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید سعید مظلومی محمود آباد در مجلات و ژورنالها