خانم سعیده شکیبایی

سعیده شکیبایی ویراستار نگلیسی

خانم سعیده شکیبایی

Saeideh Shakibaei

ویراستار نگلیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سعیده شکیبایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار انگليسيدوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت