خانم سمانه انتظاریان اردکانی

سمانه انتظاریان اردکانی مدیر اجرایی

خانم سمانه انتظاریان اردکانی

Samane Entezarian ardakani

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سمانه انتظاریان اردکانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت