آقای دکتر حسین ابراهیمی پور

دکتر حسین ابراهیمی پور دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران

آقای دکتر حسین ابراهیمی پور

Dr. Hossein Ebrahimi por

دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین ابراهیمی پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ) TUMS ( در سال 1392 (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
2 بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی پرستاران بخش های بستری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
5 پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 2
6 تدوین نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مصالعه موردی در بیمارستان منتصریه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 3
7 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفی (بیمارستان منتصریه) (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 21، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بهداشت محیط کار بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران-1385 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
2 ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار توسط مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
4 ارزیابی کیفیت ارایه خدمات در بخش جراحی قلب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل SERVUSE در سال 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
5 ارزیابی کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهر مشهد در سال 1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6 ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران - 1384 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
7 استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا(FMEA) در شناسایی و ارزیابی حالات خطای فرایند تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی بیمارستان امام رضای مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
8 بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات منجر به جراحت و فوت عابرین پیاده شهر مشهد 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
9 بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک خدمت پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده در سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
10 بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک خدمت پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده در سال 1394 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
11 بررسی تاثیر عوامل موثر بر جلب و تداوم همکاری داوطلبان سلامت در شهر مشهد سال 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
12 بررسی چالش های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان خانواده در استان خراسان رضوی 1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
13 بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی مشهد در سال های 1391-92 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 بررسی کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
15 بررسی وضعیت تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای OECD با تمرکز بر داروهای زیستی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
16 برنامه های ویژه کشورهای منتخب OECD جهت افزایش توان تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
17 پاسخگویی در مرکز آموزشی درمانی منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
18 تأثیر پیاده سازی استانداردهای ایزو بر یادگیری سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران - ١٣٨٣ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
19 تبیین رفتارهای جستجوی سلامت در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان
20 تحلیل پراکنش فضایی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
21 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و روش دلفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
22 چالش های مرتبط با سرطان سرویکس در ایران: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
23 رویکرد تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا جهت ارزیابی فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا- مشهد 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
24 معتبر سازی برگردان فارسی پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی ببمار در داروخانه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
25 مقایسه ارزیابی عملکرد با وزن دهی و بدون وزن دهی به شاخص ها با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان منتصریه مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
26 نگرانی های زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان